Monday, 21/06/2021 - 05:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu từ tuần 14 (14/12/2017)
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC                        
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017 - 2018  ( TH từ tuần 14 - 04/12/2017)
                                                                         Tuấn tăng cường Đồng Tuyển 5 tiết, Lan tăng cường Duyên Hải                           
Thứ Tiết  1A1 1A2  1A3  2A1 2A2  2A3 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 ÂN TV TV TD Toán Toán Anh TV TV Tin Toán Toán Anh Toán Toán
3 TV ÂN TV Toán TD TV TV Anh Toán Toán Tin TV Toán Anh TV
4 TV TV ÂN TV TV TD Toán Toán Anh TV TV Tin TV TV Anh
  HDTH HDTH HDTH HDTH HDTH HDTH HDTH HDTH HDTH HDTH HDTH HDTH Toán (TC) Toán (TC) Toán (TC)
5 TV (TC) TV (TC) TV (TC) MT TV (TC) TV (TC) TD TV (TC) TV (TC) Anh TV TV Tin TV TV
6 Toán (TC) Toán (TC) Toán (TC) TV (TC) MT Toán (TC) TV (TC) TD TNXH TV Anh Toán (TC) TV Tin KH
7 TNXH  TNXH TNXH Toán (TC) Toán (TC) MT TNXH TNXH TD Toán (TC) Toán (TC) Anh KH KH Tin
    HĐTT HĐTT HĐTT TNST TNST TNST Toán (TC) Toán (TC) Toán (TC) TV (TC) TV (TC) TV (TC) TV (TC) TV (TC) TV (TC)
3 1 Toán Toán Toán Toán Toán TV Tin Toán TV ÂN Toán TV Anh Toán Toán
2 Thủ công TV TV TV TV TV TV Tin TV Toán ÂN TV TD Anh TV
3 TV Thủ công TV TV TV Toán TV TV Tin TV TV ÂN Toán TD Anh
4 TV TV Thủ công TNXH TNXH TNXH Toán TV Toán TV TV Toán TV TV TD
  TNST TNST TNST Lên Thư viện Lên Thư viện Lên Thư viện CLB CLB CLB Toán (TC) Toán (TC) Toán (TC) TNST TNST TNST
5 MT TV (TC) TV (TC) TD TV (TC) Toán (TC) Anh Toán (TC) Toán (TC) Anh Kĩ thuật KH Đạo Đức Đạo Đức Đạo Đức
6 TV (TC) MT TNXH (TC) TV (TC) TD TV (TC) Toán (TC) Anh Đạo Đức KH Anh Kĩ thuật Lịch Sử Lịch Sử Lịch Sử
7 TNXH (TC) TNXH (TC) MT Toán (TC) Toán (TC) TD Đạo Đức Đạo Đức Anh Kĩ thuật KH Anh TV(TC) TV(TC) TV(TC)
    TLH mô hình TLH mô hình TLH mô hình HĐTT HĐTT HĐTT TLH mô hình TLH mô hình TLH mô hình TNST TNST TNST Toán (TC) Toán (TC) Toán (TC)
4 1 Anh Toán TV ÂN Toán Toán TD Toán TV Tin Toán TV Anh Toán Toán
2 TV Anh TV Toán ÂN TV TV TD TV Toán Tin TV Toán Anh TV
3 TV TV Anh TV TV ÂN TV TV TD TV TV Tin TV TV Anh
4 Toán  TV Toán TV TV TV Toán TV Toán TV TV Toán TV TV TV
  Toán - TA Lên Thư viện Lên Thư viện TNXH - TA CLB CLB TNST TNST TNST Toán (TC) Toán (TC) Toán (TC) HDTH HDTH HDTH
5 Toán (TC) TV (TC) TV (TC) Anh TV (TC) TV (TC) Anh TV (TC) TV (TC) TD Lịch Sử Lịch Sử ÂN Toán (TC) TV (TC)
6 TV (TC) Toán (TC) Toán (TC) TV (TC) Anh Toán (TC) TV (TC) Anh TNXH Lịch Sử TD TV (TC) TV (TC) ÂN Toán (TC)
7 Đạo Đức Đạo Đức Đạo Đức Toán  (TC) Toán (TC) Anh TNXH TNXH Anh TV (TC) TV (TC) TD Toán (TC) TV (TC) ÂN
    TANNN TNST TNST HDTH HDTH HDTH HDTH HDTH HDTH HDTH HDTH HDTH TLH mô hình TLH mô hình TLH mô hình
5 1 Anh Toán TV Toán Toán Toán Tin TV TV Anh Toán Toán MT Toán Toán
2 TV Anh TV TV TV TV Toán Tin Toán TD Anh TV Toán MT TV
3 TV TV Anh TV TV TV TV Toán Tin Toán TD Anh TV TV MT
4 Toán TV Toán  Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công Thủ công TV TV TD TV TV TV
  CLB CLB CLB Toán - TA HDTH HDTH HĐTT HĐTT HĐTT TNST TNST TNST TNST TNST TNST
5 TD TV (TC) TV (TC) Toán (TC) TV (TC) TV (TC) ÂN Toán (TC) TV(TC) MT KH KH Anh KH KH
6 TV (TC) TD Toán (TC) TV (TC) Toán (TC) Toán (TC) TV(TC) ÂN Toán (TC) KH MT TV (TC) KH Anh Toán (TC)
7 Toán (TC) Toán (TC) TD TNXH (TC) TNXH (TC) TNXH (TC) Toán (TC) TV(TC) ÂN TV (TC) TV (TC) MT Toán (TC) Toán (TC) Anh
    HDTH TANNN HDTH TANNN TNST TNST TNST TNST TNST TLH mô hình TLH mô hình TLH mô hình TV (TC) TV (TC) TV (TC)
6 1 Toán Toán TV TV Toán Toán Anh Toán TV Anh Toán Toán Toán TD Toán
2 TV MT(TC) TV TV TV Đạo Đức TV Anh TV Toán Anh TV TD Tin TV
3 TV TV MT(TC) Toán TV TV TV TV Anh TV TV Anh Tin Toán TD
4 MT(TC) TV Toán Đạo Đức Đạo Đức TV Toán TV Toán Đạo Đức Đạo Đức Đạo Đức TV TV Tin
  TNXH - TA HDTH HDTH TLH mô hình TLH mô hình TLH mô hình Toán (TC) Toán (TC) Toán (TC) CLB CLB CLB CLB CLB CLB
5 TV (TC) TV (TC) TV (TC) Anh TV (TC) TV (TC) MT SHL TV (TC) Địa Lý Địa Lý Địa Lý Kĩ thuật Địa Lý Địa Lý
6 Toán (TC) Toán (TC) Toán (TC) TV (TC) Anh SHL TV (TC) MT SHL Toán (TC) Toán (TC) Toán (TC) Địa Lý Kĩ thuật SHL
7 SHL SHL SHL SHL SHL Anh SHL TV (TC) MT SHL SHL SHL SHL SHL Kĩ thuật
    HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT

Nguồn: nguyenbangoc.elc.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 06 : 95
Năm 2021 : 389